Mae Masnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn cynnig “Cyfle i Wella Gwasanaethau Rheilffordd” i Ogledd Cymru a Rhanbarth Mersi Dyfrdwy.

Mae Growth Track 360 wedi ymgyrchu ar gyfer gwelliannau mawr yn y seilwaith a gwasanaethau rheilffordd yng Ngogledd Cymru a Mersi Dyfrdwy gyda phwyslais arbennig ar wella gwasanaethau i Lerpwl a Manceinion. Mae Masnachfraint newydd Cymru a’r Gororau yn gam ymlaen i sicrhau system rheilffordd “addas i bwrpas” sy’n cefnogi dyheadau’r rhanbarth ar gyfer twf […]

Growth Track 360 yn croesawu cyhoeddiad cynigydd llwyddiannus ar gyfer masnachfraint rheilffyrdd Cymru a’r Gororau

Mae Tasglu Rheilffyrdd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, y grŵp y tu ôl i ymgyrch Growth Track 360, yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw bod Keolis Amey wedi’u cadarnhau fel y cynigydd llwyddiannus ar gyfer Masnachfraint Cymru a’r Gororau.    Mae hwn yn gyhoeddiad hanfodol gan ein bod yn ystyried y fasnachfraint newydd fel cyfle i […]

Rail travel in North Wales, Cheshire and Wirral.

growth track 360 – yr hanes hyd yma

Mae ymgyrch Growth Track 360 wedi mynd o nerth i nerth ers ei lansiad yr haf diwethaf. Mae hyn yn cynnwys diogelu cefnogaeth mwy na 400 o gwmnïau sy’n cynrychioli dros 300,000 o bobl o bob rhan o ranbarth Gogledd Cymru a’r Ferswy a’r Ddyfrdwy. Felly pam fo’r cwmnïau hyn yn cefnogi’r ymgyrch reilffyrdd? Wel, […]

rail franchise

tasglu rheilffyrdd yn croesawu adroddiad fasnachfraint cymru a’r gororau

Mae Tasglu Rheilffyrdd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, sy’n arwain ymgyrch Trac Twf 360, wedi croesawu adroddiad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig i’r ymchwiliad i Fasnachfraint Cymru a’r Gororau. Mae adroddiad Masnachfraint Cymru a’r Gororau, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr, yn gwneud nifer o argymhellion ar gyfer gwella gwasanaethau rheilffyrdd gogledd Cymru a […]

Growth Track 360 backed by Prime Minister

y prif weinidog yn cefnogi gweledigaeth £1 biliwn i’r rheilffrydd i greu 70,000 o swyddi

Mae’r Prif Weinidog, Theresa May wedi cefnogi ymgyrch i sicrhau gwerth £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd a fyddai’n trawsnewid economi ranbarthol Gogledd Cymru a Sir Gaer ac yn creu 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. Dywedodd y Prif Weinidog wrth Dŷ’r Cyffredin y byddai’r Adran Drafnidiaeth yn cydweithio’n agos gydag ymgyrchwyr a Llywodraeth […]

dros 400 o fusnesau yn cefnogi ymgyrch growth track 360

Mae mwy na 400 o gwmnïau yn cynrychioli 300,000 o bobl o bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a Mersi a’r Ddyfrdwy wedi lleisio eu cefnogaeth i ymgyrch fawr i ddarparu gwasanaethau rheilffordd cyflymach, mwy rheolaidd i bobl ar draws y rhanbarth ehangach. Mae’r ymgyrch ar-lein i sicrhau’r buddsoddiad sydd ei angen i gyflawni […]

ymgyrch growth track 360 yn dweud bod rhaid i fasnachfraint rheilffyrdd cymru a’r gororau fod yn ‘drawsnewidiol’

Mae cynrychiolwyr Tasglu Rheilffordd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy (GCaMD) wedi bod yn Nhŷ’r Cyffredin i ddadlau o blaid gwell gwasanaethau rheilffordd ar draws Gogledd Cymru a Swydd Gaer. Roedd y grŵp yn rhoi tystiolaeth i ASau o ymchwiliad y Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig i Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau, ac yn annog […]

growthtrack360 backed by business leaders

growth track 360 yn sicrhau cefnogaeth grŵp seneddol

Mae’r Tasglu Rheilffordd sy’n arwain ymgyrch Growth Track 360 i sicrhau gwerth £1 biliwn o welliannau i reilffyrdd ar draws Gogledd Cymru a Swydd Gaer, wedi sicrhau cefnogaeth gadarn Grŵp Seneddol Hollbleidiol Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy, ar ôl cyflwyno ei brosbectws – Growth Track 360, Wedi cysylltu o fewn awr – i’r Grŵp. […]

arweinydd yn galw am wasanaethu trên cyflymach ac amlach

Mae arweinydd Cyngor Caer a Gorllewin Swydd Gaer a Chadeirydd Tasglu Rheilffordd Gogledd Cymru a Mersi a’r Ddyfrdwy (GCaMD) wedi dweud wrth ymchwiliad i Fasnachfraint Rheilffyrdd Cymru a’r Gororau bod pobl leol yn haeddu gwasanaethau amlach a llai o amser teithio. Mewn ymateb i Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig ar ran Tasglu Rheilffordd GCaMD, bu […]

growthtrack360 backed by business leaders

arweinwyr busnes yn cefnogi ymgyrch rhwydwaith rheilffyrdd gwerth £1biliwn

Mae arweinwyr busnes o bob rhan o’r Gogledd Orllewin, Gogledd Cymru a Swydd Gaer yn cefnogi ymgyrch i sicrhau £1 biliwn o welliannau rheilffyrdd a fyddai’n trawsnewid yr economi ranbarthol a chefnogi cyflwyno 70,000 o swyddi newydd dros 20 mlynedd. Mae arweinwyr wedi rhoi eu henwau y tu ôl i’r ymgyrch – a elwir yn […]